Battle: Power On Hours
🏆 #1 - 42851 hours - cd483a57b0ba007897df50a6e262c06e855c95373ec22648bd65b43efc7544a9/_dev_sdb/10
🥇 #2 - 32544 hours - cd483a57b0ba007897df50a6e262c06e855c95373ec22648bd65b43efc7544a9/_dev_sda/10
🥈 #3 - 29842 hours - cd483a57b0ba007897df50a6e262c06e855c95373ec22648bd65b43efc7544a9/_dev_sdc/9
🥉 #4 - 13609 hours - 90175f5ed5a8e3fda85fcb077dca0435c12e037ec99709e2667796f9c848b50c/_dev_sda/2509
 #5 - 13608 hours - 90175f5ed5a8e3fda85fcb077dca0435c12e037ec99709e2667796f9c848b50c/_dev_sda/2508
 #6 - 13607 hours - 90175f5ed5a8e3fda85fcb077dca0435c12e037ec99709e2667796f9c848b50c/_dev_sda/2507
 #7 - 13606 hours - 90175f5ed5a8e3fda85fcb077dca0435c12e037ec99709e2667796f9c848b50c/_dev_sda/2506
 #8 - 13605 hours - 90175f5ed5a8e3fda85fcb077dca0435c12e037ec99709e2667796f9c848b50c/_dev_sda/2505
 #9 - 13604 hours - 90175f5ed5a8e3fda85fcb077dca0435c12e037ec99709e2667796f9c848b50c/_dev_sda/2504
 #10 - 13603 hours - 90175f5ed5a8e3fda85fcb077dca0435c12e037ec99709e2667796f9c848b50c/_dev_sda/2503
 #11 - 13602 hours - 90175f5ed5a8e3fda85fcb077dca0435c12e037ec99709e2667796f9c848b50c/_dev_sda/2502
 #12 - 13601 hours - 90175f5ed5a8e3fda85fcb077dca0435c12e037ec99709e2667796f9c848b50c/_dev_sda/2501
 #13 - 13600 hours - 90175f5ed5a8e3fda85fcb077dca0435c12e037ec99709e2667796f9c848b50c/_dev_sda/2500
 #14 - 13599 hours - 90175f5ed5a8e3fda85fcb077dca0435c12e037ec99709e2667796f9c848b50c/_dev_sda/2499
 #15 - 13598 hours - 90175f5ed5a8e3fda85fcb077dca0435c12e037ec99709e2667796f9c848b50c/_dev_sda/2498
 #16 - 13597 hours - 90175f5ed5a8e3fda85fcb077dca0435c12e037ec99709e2667796f9c848b50c/_dev_sda/2497
 #17 - 13596 hours - 90175f5ed5a8e3fda85fcb077dca0435c12e037ec99709e2667796f9c848b50c/_dev_sda/2496
 #18 - 13595 hours - 90175f5ed5a8e3fda85fcb077dca0435c12e037ec99709e2667796f9c848b50c/_dev_sda/2495
 #19 - 13594 hours - 90175f5ed5a8e3fda85fcb077dca0435c12e037ec99709e2667796f9c848b50c/_dev_sda/2494
 #20 - 13593 hours - 90175f5ed5a8e3fda85fcb077dca0435c12e037ec99709e2667796f9c848b50c/_dev_sda/2493
 #21 - 13592 hours - 90175f5ed5a8e3fda85fcb077dca0435c12e037ec99709e2667796f9c848b50c/_dev_sda/2492
 #22 - 13591 hours - 90175f5ed5a8e3fda85fcb077dca0435c12e037ec99709e2667796f9c848b50c/_dev_sda/2491
 #23 - 13590 hours - 90175f5ed5a8e3fda85fcb077dca0435c12e037ec99709e2667796f9c848b50c/_dev_sda/2490
 #24 - 13589 hours - 90175f5ed5a8e3fda85fcb077dca0435c12e037ec99709e2667796f9c848b50c/_dev_sda/2489
 #25 - 13588 hours - 90175f5ed5a8e3fda85fcb077dca0435c12e037ec99709e2667796f9c848b50c/_dev_sda/2488
 #26 - 13587 hours - 90175f5ed5a8e3fda85fcb077dca0435c12e037ec99709e2667796f9c848b50c/_dev_sda/2487
 #27 - 13586 hours - 90175f5ed5a8e3fda85fcb077dca0435c12e037ec99709e2667796f9c848b50c/_dev_sda/2486
 #28 - 13585 hours - 90175f5ed5a8e3fda85fcb077dca0435c12e037ec99709e2667796f9c848b50c/_dev_sda/2485
 #29 - 13584 hours - 90175f5ed5a8e3fda85fcb077dca0435c12e037ec99709e2667796f9c848b50c/_dev_sda/2484
 #30 - 13583 hours - 90175f5ed5a8e3fda85fcb077dca0435c12e037ec99709e2667796f9c848b50c/_dev_sda/2483
 #31 - 13582 hours - 90175f5ed5a8e3fda85fcb077dca0435c12e037ec99709e2667796f9c848b50c/_dev_sda/2482
 #32 - 13581 hours - 90175f5ed5a8e3fda85fcb077dca0435c12e037ec99709e2667796f9c848b50c/_dev_sda/2481
 #33 - 13580 hours - cd483a57b0ba007897df50a6e262c06e855c95373ec22648bd65b43efc7544a9/_dev_sdf/7
 #34 - 13580 hours - cd483a57b0ba007897df50a6e262c06e855c95373ec22648bd65b43efc7544a9/_dev_sde/7
 #35 - 13580 hours - 90175f5ed5a8e3fda85fcb077dca0435c12e037ec99709e2667796f9c848b50c/_dev_sda/2480
 #36 - 13579 hours - 90175f5ed5a8e3fda85fcb077dca0435c12e037ec99709e2667796f9c848b50c/_dev_sda/2479
 #37 - 13578 hours - 90175f5ed5a8e3fda85fcb077dca0435c12e037ec99709e2667796f9c848b50c/_dev_sda/2478
 #38 - 13577 hours - 90175f5ed5a8e3fda85fcb077dca0435c12e037ec99709e2667796f9c848b50c/_dev_sda/2477
 #39 - 13576 hours - 90175f5ed5a8e3fda85fcb077dca0435c12e037ec99709e2667796f9c848b50c/_dev_sda/2476
 #40 - 13575 hours - 90175f5ed5a8e3fda85fcb077dca0435c12e037ec99709e2667796f9c848b50c/_dev_sda/2475
 #41 - 13574 hours - 90175f5ed5a8e3fda85fcb077dca0435c12e037ec99709e2667796f9c848b50c/_dev_sda/2474
 #42 - 13573 hours - 90175f5ed5a8e3fda85fcb077dca0435c12e037ec99709e2667796f9c848b50c/_dev_sda/2473
 #43 - 13572 hours - 90175f5ed5a8e3fda85fcb077dca0435c12e037ec99709e2667796f9c848b50c/_dev_sda/2472
 #44 - 13571 hours - 90175f5ed5a8e3fda85fcb077dca0435c12e037ec99709e2667796f9c848b50c/_dev_sda/2471
 #45 - 13570 hours - 90175f5ed5a8e3fda85fcb077dca0435c12e037ec99709e2667796f9c848b50c/_dev_sda/2470